logo-website
  • he-thong-giao-duc-uc

    Hệ thống Giáo dục Úc

    Bậc tiểu học: từ lớp 1 đến 6 hoặc lớp 7 Bậc trung học:+ Trung học cơ sở: từ lớp 7 hoặc lớp 8 đến lớp 10+ Trung học phổ thông: lớp 11 và lớp 12Đối với 2 bậc...

««    «    12    »    »»